Masali rayoni mərənqo noxəşxonə odəmon ğır kardə

Masali rayoni mərənqo noxəşxonədə Seymur Əlizadə bı ruj dənoəşone. Masali mərənqo noxəşxonə sərpezışk Cəlil Nəzərove. Seymur Əlizadə dədə – nənə iqləliyə zoə fərzənde, əy bı ruj dənoə pezışki nom Fəxrəddin Nəzərliey. Seymur Əlizadə peşti tiyədə mu kəc beşedəbən. Əv bı barədə bə Masali rayoni mərənqo noxəşxonə pezışk Fəxrəddin Nəzərli ovardə, Fəxrəddin Nəzərli bəy votedə : 300 manat bə noxəşxonə kisə eroson çəyo boy bə çımı pezışkə xonə. Seymur Əlizadə çe pezışk F. Nəzərli votəy kardə. Çə rujnəniku binim pezşk F. Nəzərli noxəşin Seymur Əlizadəş noxəşxonə çaharpoysəş olxortinyəşe, əv həni çəyo poysə əyşte zındəni. Bəşmə vir dəğandəmon ki, Masali mərənqo noxəşxonədə jıqo holon mijışon səşone. Çı noxəşxonə sərpezışk iyən sərdor Cəlil Nəzərov bı noxəşxonə bənəy ıştə pıə navkonəni vişəvon , ısət bə Xıdo rəhmət şə Oruc Nəzərovi mılki diə kardə. Bəy nə respublikədə nəən rayonədə zu vışki zındənin. Bəparseyon, boçi?. Bəçəyro əv bə həməkəsi qəv astə şodoy çəmi zınedə.

Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə sərko əve ki, bə ojəqəvon astə şodoy bızıni. Jıqo – jıqo koon!

TolishMedia.

 

Comments