Şamaxıədə iminə vırədə

Cəlilabadi dəçıkəkəson iyunə manqi 8 – ku detobə 10 Şamaxıədə dəvardə sərbəst dəçıkə vərzışkoron keşədə həşən. Bə barədə bə çəmə əlehdə muxbiri Cəlilabadi Nupərəsə Vərzışkorə Onemonon Mərənqo nimsərdor Hındi Sirəliyevi xəbəş doə. De H. Şirəliyevi votəy, Şamaxıədə 2005 iyən 2007 – nə soronədə çe moəmo bıə vərzışkoron aradə dəvardə bı keşədə, Cəlilabadi nuperəsə vərzışkoron iminə vırəşon qətə. Ve şoy- voy kardə xəbən bıbu, mande əmə tolışon bı barədə veyən şo bedənimon.Çumçıko çəmə sərzəmin Tolışston qətımədəy, ımon çəmə vərzışkorə fərzəndon ya bardedən Xəroğədə dodən bə qullə və yaən əvoni bənəy nokə bo ıştə koonro oko dədən. Çəmə perəxə ruj bəvədə bəbey, binim həmonə ruji Tolışston ıştə dəvlətmədorəti bəştə dast bəvarde.

Xıdo bə tolışon ovand bıdo. Amin !

Cəlakabad – Şamaxı.

Sərdor Bunyadov.

Comments