Gırciə məhkəmə bə ğəror ome ozobiconıjə fəoli ozod karde

İyunə mangi 19-nə rujədə Tbilisi şəhəri məhkəmə bə ğərorə omə ozobiconıjə fəol Avtandil Məmmədovi de 3000 lari (1200 dollar) pulə girovi ozod karde. Əv pulə girovi doə be bədigə həmon saat ozod bəbe.

Ruji bə nav Ozobiconi kali huğuğə mıdofiəkoron iyən şəhrvandə fəolon bə Gırcistoni iminə vəzir Mamuka Baxtadze mırociət kardəşone de Tbilisi şəhrədə həbs bə Avtandil Məmmədovi bə Ozobiconi nıdoe xahişi. Çəvon mırociətədə votə bedə ki Avtandil Məmmədov Ozobiconədə ıştə huğuğə mıdofiə fəoliyəti gorənə təğib kardə bə iyən məcbur be Gırcistoniku pani xahiş karde.

Sıvoy çımi ğeyd kardə bedə ki, Məmmədov hipertenziyə noxəşiku əziyyət kəşedə, çəy 2 gılə kamsinə əğılonış heste.

Bə yod dəğandəmon ki, ictimoiyə fəol Avtandil Məmmədov iyunə mangi 17-ədə de Boku dovləti hukməti xahişi Tbilisi şəhərədə həbs kardə bə.

Məmmədov 2017-nə sorədə Ozobicono beşə iyən Gırcistonədə jimon kardedə be. Əyo əy siyosiə təkyəco xahiş kardəşe, əmma çəy ərz imtino kardə bə be.

Comments