Jurnalist Səxavət Məmmədov məhkum kardə bə

TolishMedia informasiyə agentəti muxbir Ağdam rayoni məhkəməku xəbə dodə ki, çımiku çand ruj bə nav jurnalist Səxavət Məmmədovi cinoyəti koy məhkəmə proses bə orəx rəsə. Əv bə 10 sutkəninə zindonə cəzo məhkum kardə bə.

Çəy həmkor jurnalist Cəmil Məmmədli xəbə doəşe ki, çı məhkəmə ğəror de alimenti nıdoe əloğədor bekardə be, əmma ım əncəx gıləy pesoxtə vonəye. Cəmil Məmmədli peştıpure ki, çı məhkəmə ğəror de Hərbiə Ğıvvon Sərğərorgo rəis, mıdofiə vəziri iminə mıovin general Nəcməddin Sadıgovi həxədə jurnalisti məğalə angıl kardə bedə.

Ğeyd bıkəmon ki, Səxavət Məmmədov hejo ləşğərədə bıə problemon həxədə nıvıştedə. Bə çəy sıxanon əsosi ım problemon bə məydon omeədə N. Sədıgovi yolə rolış heste.

Comments