Hərbiə təlimon vaxtədə mərmi jimoni kə səpe gıniə

TolishMedia informasiyə agentəti muxbir Boku şəhəriku xəbə dodə ki, Ozobiconi mıdofiə vəzir Zakir Həsənovi məlumotış təsdığ kardəşe ki bı rujonədə  Gəncə şəhərədə hərbiə təlimon vaxtədə mərmi jimoni kə səpe gıniə.

Həsənovi bə jurnaliston votəşe: “Im gıləy təlimə mərmi be. Ehanə ım purə mərmi əbi,  insoniə tələfoton əbin. Mərmi royku beşə, de rikoşeti jimoni kəy səpe gıniə. Mərmi təğribən 18 kilometr pərə”.

Mıdofiə vəziri ğeydış kardə: “Imruj hodisə vırədə komissiyə ko kardedə. Vəzorət ziyoni əvəzi bədoe”.

 

Comments