Ermənistoni iyən Ozobiconi xariciə koon vəziron de Con Boltoni vindemon bəkarden

TolishMedia informasiyə agentəti xəbə doəş be ki, Ermənistoni iyən Ozobiconi xariciə koon vəziron bo Ğərəboği mınoğişə həll karde ro nubətinə vindemoni tarıx elon kardə bə. Bə Ozobiconi xariciə koon vəzorəti mətbuoti xıdməti informasiyə əsosi, 2 gılə məmləkəton xariciə koon vəziron, Elmar Məmmədyarov iyən Zohrab Mnatsakanyan iyunə manngi 20-ədə Vaşington şəhərədə de Minski grupi həmsədron vositəkorəti vindemon bəkarden.

Sıvoy çımi məlum bə ki, vindemoni bəpeştə 2 gılə vəziron coyli bə Amerikə İbə Dovləton Dovlətə Departamenti bəşen bo AİD dovləti kətibi mıovin Con Salivani vindemon karde ro. Çəş kardə bedə ki, AİD prezidenti mışovir Con Boltonən de Ermənistoni iyən Ozobiconi xariciə koon vəziron vindemon bəkarde.

Con Boltoni ruji bə nav ıştə “Twitter” səhifədə nıvıştəşe: “Amerikə İbə Dovləton hozın bo regionədə sulhi bərğəror kardeədə koməg karde”

Comments