Imruj çı iyunə manqi 21 çe dınyo Tolışon mili ozodəti rujey. Imrujnə rujədə 1993 – nə sori iyunə manqi 21 – də Tolışi Mığoni Respublika nomi bə dıyo faş kardə ruje.

Hejo həmonə sori 1993 nə sori avqustə manqi 7 – də TMR – Xəlği Mərənqo Qırdəbemoni TMR- ış bənəy TMMR – i ( Tolışi – Mığoni Mıxtorə Respublikaş) bə həmə dıyo səloş jəy, bə Ozobiconi Milli Məclis ( parlamenti) tolışon sərostə həxe zıneyro rəsmi ovardışe. Ozobicon nomədə keşvəri bəvədəynə parlamenti beynəlxəlğə dəsturonış bənəy həjəmə dahastışe, tolışon həxə vanqi məsey vırədə bə Tolışston ıştə səobıryə ləşkərış səğande, tolışon dəvlətmədorətiş qofeyədəş tosnişe. Tolışi Mığoni Mıxtorə Respublika prezident polkovnik Ələkrəm Hummətovışon dastqir karde. Ələkrəm Hummətov 9 sor dastqirxonədə nıştəbəpeşt, bə daşti keşvər dəvilə kardə bey. Isət TMMR – i sərisofə prezident ıştə 71 sornəni movardəruji Niderlandi kraləti Haaqa şəhərədə dəvonidə. De jıqo ruji , binim Tolışə xəlği deştə ğıryətmandə fərzəndonış peş Tolışə xanəti omarde semiə bəjən ıştə dəvlətmədorətiş səloş jəy, bə həmə dınyo Tolışon çəşiruşni dodəmon. Xıdo rozi bı bəjən əmə ıştə kardə xətonku pand pebəqətemon, ıştə dəvlətmədorəti obənomon. Xıdo bə Tolışi ovand bıdo. Şımə çəşon ruşin çəmə xosə xəlğ.

Xıdo bə sipiriş Ələkrəm Hummətovi dırozəji bıdo.

Amin!

Comments