Tolışə ictimoi-siyosiyə fəol İsmail Şabanov de TMMR – 26 sornəni sorəqardışi munasibəti bə tolışə xəlğ  təbrik votışe

Tolışə ictimoi-siyosiyə fəol İsmail Şabanov de TMMR – 26 sornəni sorəqardışi munasibəti bə tolışə xəlğ  təbrik votışe.

Bə TolishMedia aqentəti ımrujnə xəbon əsosi, İsmail Şabanov de ım idə ruji munasibəti “Facebook”-i ıştə səhifədə nıvıştəşe:

Xosə Tolışon çəşonon ruşin. Imruj iyunə manqi 21 TMMR – 26 sornəni sorəqardışe. 1993 – nə sori iyunə manqi 21 – də Tolışi ğıryətmandə merdon, Tolışi Mığoni Respublika nomi bə dınyo faş kardə ruje.

1993 – nə sori Lankonədə , Xəlği Məclis vanaq kardə be, həmonə ruji de xəlği nımoyondon həməyəvo ray bə bəvəydəni Ozobiconi parlamanti ovardışone.

1993 nə sori Tolışon dıli orzuşon tolışon dılədəşon haşte, çəmə həxışon nıznəy. Çəmə fərzəndon Xaraboğədə çanq karde hilədə H. Əliyevi həjəmə ləşkəri bə Lankonış hurəc karde, çəmə dəvlətmədorəti sənibəton noə kursəş vıloş karde.

Imruj peş Tolışi xaniəti omarde , orəxnə bəjən çəmə dəvlətmədorəti səlo jə rujiku 26 sor dəvardə. Xıdo bə çəmə xəlği ovand bıdo. Çəşonon ruşin xosə Tolışon. Əmə həzo – həlbət ıştə dəvlətmədorəti bərpo bakamon!

Comments