Tolışə zıvonədə dı qıləy kitob çap kardə bəbe. Ozobijoni hukmət koməg nibəka

Tolışıstonədə tolışə zıvonədə qıləy mərsiyə, qıləyən bo vəyə-şoyə rujon aid kitob çap kardə bəbe.

TolishMedia informasiya agentəti xəbə dodə ki, ımi nuperəsə cıvonə şair Aqşin Dadaşzadə ıştə Facebook səhifədə nıvıştəşe.

“De çəmə bolion bə jıqo ğəror oməmon ki, tolışə zıvonədə qıləy mərsiyə, qıləyən bo vəyə-şoyə rujon aid kitob çap bıkəmon. Kitob de çəmə bolion dastəqi (Tolışi Xeyriyə Fond) çap bəbe. Şaironku, ənıvıştonku xaiş kardedəm ıştə nıvıştəyon bıvğandən bə çımı mesencer.
Xosə duston, Şımənən bı barədə ıştə təklifon, fikon bırosnışon şo bəbemon.” – Aqşin Dadaşzadə votışe.

Comments