Bokuədə dıqlə Akonıjə bıvə de vəhabiyon bə dave eqıniyən

Bokuədə jiyə vəhabi Ayxan Yaradanquliyev Boku şəhərədə de ıştə dəvləti numrə 50-CO -234 “Mersedes C klass” – maşini Masali rayoni Akoni di əjiyon dıqlə bıvə Xəqani iyən Aqil Ağayevi nıştə maşini vəş roysə  pebıriyəşe.

Dıqlə bıvə navədə dave kardeşonən nıpiyeşone, ğodurə vəhabi bəvon do – dımjonış doə, əvonış bo dave karde tovədəş haştə.  Xəqani iyən Aqil nomədə ım dıqlə bıvə binim Akoni Bağləkujəvojin, davedə bə vəhabiyon bac omero bə çəxoşon dast ğandə, vəhabişon de çəxo hılışon kardə.

Navədə əyən bıvotəmon, ım dıqlə akonıjə bıvon Boku Tojə vıjorədə de hırdə savdıkorəti ğalin. Im dıqlə cıvonə bıvon hiç  dave karde xaxanisən bıənin, mande ım kujə vəhabi əvonış dave karde tovədə haştəşe, ıştənən vəhabiyon bı daveyədə aşmardədə vey bıən.

De ğəziyə anqıl ım dıqlə bıvəşon oqətə, peşo əvonışon sərbəst vadoə. Isət dı ğəziyə anqıl Boku polisi de cinoyəti məcəllə 126.1  riyə bo əvono cinoyəti koşon oj kardə. Təyğəton bino bıən. Əyən ziyodə bıkəmon ki, çəvon kardə ım dave ğəziyə bə videokameron eqniyən. Xıdo bə vəhabiyon tu bıko!

Boku – Masal – Akon.

Sərdor Bunyadov.

Comments