Natəçolə “Xəzər” maşini zavod

Natəçolədə “Xəzər” nomədə maşini zavod ejənəşone. Bı zavodədə omıştə şəkilədə vində çı maşini molyət 18000 (həjdə həzo) manate. Ve befoydə maşine. Natəçoləvıjon çı maşini barədə jıqo votedən: Çı maşini iqlə çəri dılədə vo çəməy, əmandəniyə çiyon həmə daşti keşvəro omən.

Bı barədə Natəçolə əjiyon sosial şəbəkonədə de dastpoçəti tasıbon bardən. Çe əvon nıvıştəyonədə jıqo handə bedə ki, bı zavodədə maşini omə cınəvon bə ico bənəy kəfə qırdə kardən iyən əy dənoydən bə ranq. Maşini əromon maşini fayəku ve norozin. Əv bə 2- 3 manq pecucidə, çəvədə çand curə sədon bə quş omedən. Natəçolə əjiyon çı maşinisən əfsəl nimdoştə Avropədə omıştə maşinon səçınidən. Bəvədə bə miyon jıqo qılə pars beşedə. Bo çiçi jıqo ənəfoydə maşini jıqo bohoə molyətış heste? De çəmə bardə analizi, ım maşini Natəçolədə iyən həmə Tolışstonədə hiç ğurbışş ni.

Xıdo bə tolışon əv ruji ğısmət bıko, əvon ıştə sərzəminədə çokə foydəninə maşinon omışton, əjiyonən çı maşiniku rozi bımandon Amin!

TolishMedia.

Comments