Qırcıstoni bə Rusiya Federatsiya kardə noroziiəti holədə Ozobicini miyonqəzəti

Qırcıstoni bə Rusiya Federatsiya kardə noroziyəti holədə, Ozobiconi kardə miyonqəzəti Rusiya paytaxt Moskvadə səş qətə. İyunə manqi 23 (vistıseədə) Moskva şəhəri Saxarov nomədə prospektədə de Moskva şəhərdorəti doə ray,  bə jurnalist Meduza Qolunovi dastqətəti dastqo davardə mitinqədə ozobiconi faşistə əğıydədə bıə pantırkon ənəxəbədə bı mitinqədə faşist Fuad Abbasovi şəkil iyən çəy ozod karde vanq kardə plakaton rost kardəşone.

Bə Rusiya xəlğon nom exrocə sıxan kardə, əvoni ıştə videoçəxonədə har curə rısvo kardə faşisti havari kəşe bı jıqo rujədə bə Rusiya poəjənəti kardeye. Ozobicon iyən çe əy pantırkə əjiyon heco bə Rusiya bənəy miyonqəzi poəjənətişon kardə. İyunə  manqi 23 – də Moskva ğəziyə çe əvon rubəndış çok dırnişe. Əvon Rusiya nuni harde – harde ıştə çəşonışon hejo bə Tırkiyə sərutəşone. Çe əvon iyunə manqi 23 – də kardə ko nom miyonqəzətiey.

Rusiya əlehdə onemonon bəpe əvoni ıştə çəşənəvo jintono oqəton.

TolihsMedia.

 

 

Comments