Likədə AXDP xonə onəşone

İyunə manqi 9–də Likədə Azərbaycani Xəlğon Demokratə Partiya xonə onəşone. Bı barədə ıştə Facebooki loədə çe partiyaya hələynə sərdor Seydəmir Məmmədovi nıvıştəşe. Liki AXDP xonə oneyədə partiya dastpoçəniyon Mirtəği İspandi, Sabir Huseynov iyən Seydəmir Məmmədov həşən. Bı qırdəbemoni proqrramədə dıqlə məsələ no- peqət kardəşone.

1. AXDP liki rayoni xonə oney.

2. Cari məsəlon. İminə məsələ barədə, Seyidəmir Məmmədov, Ağaddin İbrahimov, Sərhad Abbasov, İbrahim Quliyev, Sabir Hüseynov, Mirtəği İspandi iyən Azad Kazımovi ehandəşone. Əvon həmə ıştə ehandemonədə Liki rayoni əjiyon ımrujnə qonə jimoniku, peş Sovet hukməti kolxoz iyən sovxozon ləğv karde çe əy vırədə hi çi onıneyro, əjiyon çoknəy koroğ kəşe barədə votəşone.

Çəyo de Mirtəği İspandi ovarde Əğəddin İbrahimon Liki AXDP xonə sərdor beyro çe əy nomizədəti bə sədo noə bey. Demiyən qırdəbemoni əhəşon Əğəddin İbrahimovışon Liki rayoni AXDP xonə sərdorışon səçınye. Çe əy nimsərdoron, Abbasov Sərhəd Sahibi zoə iyən Azad Kazımov səçınyə bey. Xıdo bə Liki tolışon ovand bıdo. Seydəmir Məmmədov.

Comments