Masali iminə jenə ranəndə

Masali rayoni iminə jenə ranəndə Bədəloni miyonə məktəbi ustod Məhbubə Şahbazovay. Im moynə hejo de ıştə ciqəmandədi moynon dılədə səçınyə moynəy. Məhbubə Şahbazova 10 sor çımi bə nav maşin rome vəsiğəş səşe. Əv ıştən həmonə ruji jıqo bə ıştə vir vardə: Az dıminə bəjən maşin rome dəvinəku dəvardəbəpeştə, maşin rome vəsiğəm səy. Bəvədə çəmə vıronədə bə maşin əromə moynon çok diə kardənıbin. Mande jıqo çiyon mınışon oqəte nıznəşone, az binom karde bo maşin rome.

Sıxani rosti ısət maşin çiçe dey tank rome bəzınem. Vaxti hestbey, az detobə Boku bə i cən aşini əromim, binim kəynə ve merdon rayonədə maşini de hodi əromin. Isət az vindəm nomxıdonə rayonədə çand xonəxo maşin romə moynon hestin.

Isət holiədə de ıştə həmro Hışkədədə jidəm, mane çımı ko kardə vırə ijən Bədəlone. Iştənən çımı maşin romə vaxtonədə çəmə tolışə moynon hiç maşin rome ney, avtobusi poədə mandədəy ıştə dimi pıştəroyku əqordonin ki, aybe.

Çəmə tolışə milləti jıqo kələntərə moynon hestin. Jıqo moynə bıə milləti bo marde həxış ni. Çəmə Timrusi ğıryətə bıə kinon çəmə xəlği bə nav barde bəzınen. Xıdo bə çəmə milləti xanımon ovand bıdo.

Masal–Bədəlon–Hışkədə.

Sərdor Bunyadov.

Comments