Dıqlə jurnalist–dıqlə beməxə

Bı navoni Qırcostoni Rustavi–2 vindəsədo jurnalist Qeorqiy Qabuniya bə Rusiya Federatsiya prezidenr V.V. Putini nom ovəynədə votə bədəxlaqə, exrocinə sıxanon bəpeşt, Ozobiconədə jiə hejo bənəy Qabuniya bədəxlaq Aydın Canieviyəən ıştə mırdolə qəvış oj karde. Çoknəy Qabuniya ıştə mırdolə qəvış oj kardə bə 160 milyon əjiş bıə qılə keşvəri prezidenti qəvisə oməyınom vote, hejo jəqoən Aydın Caniyevi pantırkon rujnomə Musavat comədə ıştə qəvi cırış peş karde, bə Ələkrəm Hummətovi nom qılə həpəroyış nıvışte.

Imon həmə i qılə mərənqoku səbəro kardə bedən. Çoknəy ıştə nıvıştəyədə votəşe Rusiya Tolışon Diaspora sərdor İsmail Şabanovi: “ Deşmen kəynə ıştə dəboxtə holi vində, bino kardə dımjon doy”. Tolışon həm Qeorqiy Qabuniya həmən Aydın Caniyevi odəmi reçədə nodənin, bə əvon jıqo votedən: Nomerdon medon barədə qəp jəy həxışon ni. Şımə dıynəyən çe Xıdo qırd exrocə, beməxə bəndoniyon. Xıdo bə şımə ləkəş jə, şımə çəş əy vindəni. Ha beməxona!

TolishMedia

Comments