Almaniya Keln şəhərədə Zaza–Tolış siyasi–fərhənqi iconəti onəşone

İyunə manqi 10–də 2019–nə sori Almaniya Keln şəhərədə zaza iyən tolışə xəlği diaspora nımoyondon Zaza– Tolış siyasi–fərhənqi iconəti onemonışon onə. Onemoni terəbıryə ruji Almaniyada jiyə həm zaza həmən tolışi milləti nımoyondon de dastpoçəniyəti həşən.

Tolışi diaspora sədə Tolışi Mığoni Mıxtorə Respublika muhacirə hukməti sərvəzir Rahim Mirzəzodə mandəbe. Bə Zaza–Tolış iconəti onemoni qırdəbemoni əhəşon de vido roy TMMR–i prezident Ələkrəm Hummətovi iyən TMMR–i muhacirə hukməti co vəziron çəşruşinişon doə. Zaza–Tolış  siyasi–fərhənqi iconəti sərməxsəd həm siyasi həmən fərhənqi həvəndisə ko karde bəbe.

Zaza–Tolış siyasi–fərhəqi iconəti onemoni sərko Almaniyadə jiyə  Zaza–Tolışə xəlği fərhənqi, zıvoni, miji ovc karde, bəyəndı dast qəte, həmən de Almaniya bınəyniyə xəlğ almanon monolit dustiəti karde roədə həşe bəbe. Çe Zaza–Tolış siyasi–fərhənqi iconəti onemon bı roədə her–hevuj ko bəbarde.

TolishMedia.

Comments