Masalədə roy ğəzoədə mardə cıvoni moə ıştənış kışte

Bı navoni bə şımə Masalədə roy ğəzoku həşt nəfər Liki rayoni əjiyon marde xəbəmon doəmonbe. Zinə bə ğəzoədə mardə cıvonə zoə moə ıştənış kıştə. Əv bə ıştə zoə marde petove zınəni,əve ıştənış kıştə. Çəy zoə Rufullayev Ayxan Natiqi zoə 2006–nə sori çe moəmo bıə. Bə əmə rəsə rımuziku Tağıyeva Miranə Atali kinə ıştə qınyə Masali noxəşxonədə ıştənış kıştə.

Bəşmə vir dəğandəmon ki, iyunə manqi 9–də Masali pıştəroysə “Mercedes Vito” markaynə mikroavtobusi de kamazi ğappəğap ome səkıştəku həşt xonəxo Liki əjiyon mardən. De eksperton votəy, qıno “Mercedes Vito” maşini ranəndəkuey. Əv maşini ve tınd romedəbən.

Xıdo həmə mardəkəson rəhmət bıko, bə çəvon nezə odəmon səbr bıdo!

TolishMedia.

 

Comments