Bokuədə İroni səfirəti vədə terroristə onemoni noroziəti (Video)

Zinə Bokuədə terroristə onemon “Bozqurt”–i cıvonə əhəşon İroni səfirəti vədə noroziəti piketışon dəvoniyə. Çe cıvonə “Bozqurd”–i terroristə dastə ijən “fars–rus–erməni, ımon tırki deşmenin” şuarışon vanqbəsə kardə.

Sovı bımiyən əvon–səfirəti vəy pebıriyə bozəvaqə cıvonon həmən bə İroni dəvləti dıləntonə koy dastışon ğandə. De çəvon vanqbəsə kardə tələbi, İron bəpe ıştə keşvərədə dəvləti dəsturon darıştə,  cinoyət kardə şəhərvandon dastqirxonəku ozod bıkə. Im terroristə bozəvaqi onemoni cıvonon kardə jıqo noroziəti peş İroni çe Amerika İconə Ştaton ənəpilotə ıştənəpərə aparati jəyro kardə noroziətiey. İyo harçi çəşvində koy.

Dastqirxonədə nıştə kali ironi şəhərvandon ozod kardero dastqo dəvoniey vonə jintono ım piket onəşone. Çumçıko Ozobicon nomədə diktatorə rejimədə Bokuədə muz pəre zındəni. Parsedəmon, bəvədə çoknəy bedə ki, İroni səfirəti vədə çe Boku şəhərdori ray nısənə, ənərayə piket dəvonidən!

TaolishMedia.

Comments