Liki rayoni Doyənə vəzirəti koəkon kuə bıənm(Video)

Liki rayoni deputat İqbal Məmmədovi de SOKAR – i prezident Rovnəq Abdullayevi xanboznə “Relaks” omande mərənqoədə zinə Ozobiconi Doyəni Vəzirəti koəkon mərənqoədə koçəyo bardeyədə çəyo tojniyə iyən ğoym kuə bıən. Relaks omandə mərənqo koəkon çe əvon sədə çe İqbal Məmmədovi boəzo Doyənə Vəzirəti Odəmon bə Relaksi koy osə ğandero omə doyənə vəzirəti odəmınoşon tojniyəşone, əvonışon ğoym kuə. Çı ğəziyəku 5 – 6 ruj davrdəbəpeş Boku Bandetotdeli koəkon bə Relaksi oməande mərənqo omən, əyo kokardəkəsonışon həmə dastqirışon kardə. Çe dastqirkardəkəson dılədə İqbal Məmmədovi boəzo Çinqiz Məmmədovən heste. Peş bı ğəziyə çəsponi İqbal Məmmədovi Tolışstonədə ko kardə co dıqlə zavodışonən bastə.

Jıqo – jıqo koon.
Lik – Relaks.
Sərdor Bunyadov.

Comments