Masalədə internet zumnd bəbe

Nəqliyat, Rabitə iyən Penə Texnoloqiya vəzirəti Ozobicon nomədə keşvəri ço qılə rayonədə bə se – ço manq penə fayədə interneti pəydo bey barədə səloş jə. Masalədə ETAS – i sənibəton oney eçıni barədən votəşone. Imən əy votedəki, bı nezonədə Tolışstoni rayononədə qıləy Masalədə penə fayədə internet bə okoədəyon ehdə doə bəbe.

Çoknəy bəvoten “Nıpyəkəsi çəşon beşun”. Mande Ozobiconədə penə fayə voteyədəy həməkəs bəsə dəşedə ki, ım soxə penə fayə bı pesoxtə keşvərədə çiçe. Bı pesoxtə keşvərədə du dey poən qətedə poyedə. Oxo ımoni ki tovədə haştə ki, ıştən – bə ıştə du bıvoton. Ney, ım konqlamerant be du vote jiey zındəni.

Isət Xıdo bızın bı ım proekti bə jimon dəvonieyro çanəndə pul bahan. Pulxorəti çı pesoxtə keşvəri, pesoxtə milləti xunədəy. Əvon be pulxorəti jiey çəmi zındənin. Prezidentikuş qətə detobə jinə fayəynə məmuron həmə pulxorin. Xıdo bı ımon ıştən qılə əncom bıdo!

Sərdor Bunyadov.

 

Comments