Sığdaşti pirədə polisi həjəməti (Video)

Aşurə ruji Masali rayoni Sığdaşti di Murtaza Əli pirədə polison de ıştə kujəti, de ıştə həjəməti bə əzodorəti omə şiyon poəjənətişon kardə. Detobə ısətnə ruji, hiç SSRİ vaxti jıqo kujəti bıəni. Polison haştəşonni Əbəlfəzli ələmi bə miyon buən.

Əvon bə moynon, bə hırdənon behurmətətişon kardə. Imsor Tolışstoni zəminədə məhərrəmə manq ve bevəc dəvarde. Ozobiconi polison bə tolışon bə İmom Huseyni canq səlo jəşone.  Tolışə xəlği əğıydə Əhli Beyti roədə dətaspətiey. Imon dılışone tolışə milləti dini, çe əy miji çe əy dasto dətor bıjıənon bıstənon.

Xıdo de zəmonə yəzidon divon bıko, bə çe əmə milləti İmom Huseyni ğıryəti bıdo ki, ıştə dini, miji oqətero hımıcım bıkəmon!  İmom bə şımə səvob bıdo, xosə tolışon!

TolishMedia

Comments