Bo Cəmil Hacıyevi şəş mnanq icbari koşon bırniey

Lankoni rayoni məhkəmə çand manqone dırozədumo bıə Cəmil (Cəbrayıl) Hacıyev iyən çe əy boə İsrafil Hacıyevi ımruj, sentyabırə manqi 11 – də  2019 – nə sori çoştə vaxtoni tambe ko handışe. Bə Cəmil Hacıyevi şəş manq bə çe əy boə İsrafil Hacıyevi da manq icbari ko tambe pehandə bey. Sıxan rosti zıne bedəni ım ko bo dıqlə Xərəboği veterani bo çiçi ya bo kom qıno pehandə bıə.

Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə har çi qəqıre. İyo odəmon huquq həyvonon huquqisə jinə poplinkədəy. Bə xosiyən qirəm ım odəmi millət tolışebu, bəvədə çe əy ko mandə iqlə bə Xıdo. Cəmil Hacıyevi iyən çe əy boə İsrafil Hacıyevi çe qılə Qorxmaz Hacıyev nomədə həjəməku ıştə həyo – obruş oqətə, əvış bə çe əy lazim bıə vırəş nışandə.

Çımi vırədə əv behəyo əvoni (Cəmili de əçəy boə İsrafili) bə məhkəmə doydə. Ozobiconi pulxorə məhkəmə ım koy dırozədumo kardə. Imən çe əy orəx. Çımon rəxədə odəmə xun şuredəni. Kom tolış de ımon bə icoy, bızın əv bədbəxte! Xıdo bə tolışi koməq bıko!

Lankon – Xolmili.

Sərdor Bunyadov.

Comments