Avropə Şurə Parlamenti Assambleya prezident bə Ozobicon səfər bəkarde

Avropə Şurə Parlamenti Assambleya prezident Lilian Mori Paskyo sentyabrə mangi 11-12-ədə de rəsmiə viziti bə Ozobicon bəşe. Bokuədə Paskyo de prezidenti, Milliə Məclisi spikeri iyən Ozobiconi xariciə koon vəziri vindemon bəkarde.

Sıvoy çımi Paskyo de Milliə Məclisi çand gılə komitəon nımoyəndəon, həmçinin Avropə Şurə Parlamenti Assambleyədə Ozobiconi heyəti uzvon vindemon bəkarde.

Bə yod dəğandəmon ki sentyabrə mangi 5-7-ədə Boku şəhərədə çı Avropə Şurə Parlamenti Assambleya Ozobiconədə siyosiə məhbuson barədə məruzəvon Sunna Torhild Evarsdottiri vindemon de ozobiconıjə huğuğə mıdofiəkoron vağe bıə.

Huğuğə mıdofiəkor Ogtay Guləliyevi ım vindemoni barədə elon kardəşe: “Bovə kardedəm ki, məruzəvon Ozobiconədə siyosiə məhbuson problemi həxədə obyektivə hisoboti hozı bəkarde iyən ım koməg bəkarde ki, de siyosiə səbəon həbs kardə bıə begınoə odəmon ozod kardə bıbun”.

Comments