Boku dovlətədə ovi problem

ParsToday informasiyə agentəti tolışə zıvonədə bıə internetiə sayti Ozobiconi Respublikədə ovi ciddiə problemi barədə məğalə dərc kardəşe. Im məğalədə votə bedə ki, çı Boku dovləti əroziku bənə Kur iyən Arazi 2 gılə purovinə ru dəvardedə. Hələ Soveti vaxton bə Aran zona kaştekorə zəminon iyən dion ovrosniə kanalon okırniəşonbe. Əmo mustəğiləti vaxtonku jıgoşə əholi, həmən kaştejori beməyon de ovi təchizatədə mışğılon sorbəsor gıvonin bedə.

“Ozodi Radio” muxbiri İmişli, Saatli, Biləsıvo rayononədə ovi problemi barədə de əholi vindemonon kardəşe. Biləsıvo şəhrestoni İsmətli diy 4 həzo əholi hestışe. Əvon bə İlham Əliyevi muraciət kardəşone ki, ovə təchizatədə bəvon komək bıkardo. Im diy bələdiyyə sədr Mirzəxan İbayevi bə muxbiri votəşe ki, əholi ovə problemi həll karde ro xeyli ko vində bıə. İyo gıləy mışğıl çımədə iborəte ki, Aranli iyən Çinarli diy sakinon çəvon diy kanaliku bə İsmətli  tərəf lulə okırnie əleyh beşedən. Nezə vaxtonədə gımon heste ki, dəvon bə roziəti ome mumkun bəbe.

Diy sakin İxtiyar Ağayeviən votəşe ki, Cərçili nominə əroziədə kifayət ğədər ov heste. Əmmo həmonə istiğamətədə bə rayoni vəzifədaron mənsub de həzo hektaron kaştejorə hion hestin ki, ə ovə mənbəon bəvon sərf bedə, bə çəmə zəminon həmonə mənbonku istifadə karde imkan dodənin.

Saatli rayoni Əliabad və Məmmədabad dionədən nəinki bo beməyon, hətto bo peşome ro ov peydo karde bə mışğıl egıniə. Yusif Ağayevi votəşe ki, hətto bo dast-dim şışte ovşon ni. Har həftə bə maşini 10 mənot dodən ki, boəvon peşomə ov bıvardo. Çəvon kaştə pambə hion beovətiku sutedən.

Comments