Ruslan Əmirli bə 30 sutkəninə zindonə cəzo məhkum kardə bə

Sentyabrə mangi 11-nə rujədə Yasamali rayoni məhkəmə Ruslan Əmirli bə 30 sutkəninə zindonə cəzo məkumış karadə. Əv de Ozobiconi Respublikə cinoyəti məcəllə 510-nə (hırdə xuliganəti) iyən 531.1 (bə polisi tabe nıbe) maddəon gınokor zınə bıə. Çımi həxədə Ozobiconi Milliə Cəbhə Partiyəku bə KİV-on xəbə doəşone.

Polis isror kardedə ki, “Əmirli kuçədə de beəxloğə sıxanon dımjon doəşe, iyən vaxtı ki polison əvışon mızəmmət kardə, Əmirli bə əvon tabe nıbe”.

Əmirli ım ittihomon rədd kardəşe iyən elon kardəşe ki,  əvışon mılkiə libosonədə bıə odəmon həbs kardə vaxtı ki əv Milliə Onkologiya Mərkəziku beşə.

Comments