Səlyonədə qamxonədə xıyo perosniey dəbe

Orəxnə vaxtonədə Səlyoni rayoni həndəvərədə qamxonədə xıyo perosniey holi ve ovcış kardə. Sentyabıra manqi iminə həftonədə Səlyoni Yenikənd nomədə di qamxonondə perosniyə bıə bəhri veyni bə rayoni vıjoron vığanəşone. De əjiyon votəy bəhəri molyəytiku əvon rozin. De fermeri ovdomoni ğal bıəkəsonədə qıləy Rufət Babayeve.

Əv votedə : Ponə sori az 25 sot zəminədə 5000 qılə xıyo şekelım kaşte,çəyo 10 ton xıyo bəhrım peqətıme.  Imsor ısətboy həmonə vırədə hejo 5000 həzo şekılım kaşte, 15 ton xıyo peqətıme. De Rufət Babayevi votəy, “Yaman” cinsi nomədə xıyo ve bəhrine, həmən bəy hiç dəmon jəydənin. Əv ıştə 10 sorisə veye qamxonədə ko kardeyışən votə. Har ruj 500 – 600 kq xıyo qırdə kardəmon.  Bə şımə vir əyən dəğandəmon ki, Səlyonədə 135,4 hektar zəminədə 472 qılə xıyo perosniyə qamxonon hestin. Imsor həməyəvo Səlyoni fermeron 1447,7 hektar zəminədə tərəvəz perosniyəşone.

Xıdo bə səlyonıjon zu bıdo, bə Ozobiconi hukmətiyən insof. Odəmon ıştə perosniyə moli bə kəno bekarde zındənin. Tolışstoni əjiyon ve zəhmətkəşin, mande çe əvon kəşə zəhmət bə lınqı – ləğe qınidə. Xıdo bə çəmə milləti koməq bıbo!

Səlyon – Yenikənd.

Sərdor Bunyadov.

Comments