Almaniyadə ozobiconıjon ıştəni dumoyəndı sutnedən

Almaniya Hermeskayl nomədə şəhərədə qılə co ozobiconıji ıştənış sutniyəşe. Emil Bağırov nomədə çe Almaniya keşvəri əvış bə Ozobiconış dərə karde piəşe. Emil Bağırov bə ıştə sərzəmin oqarde piəşini, əve ıştənış sutniyəşe eqıniyə bə noxəşxonə. Iştəni Almaniyadə sutə Emil Bağırov Sumqaitədə çe moəmo bıə, çe əy sivıço sorış heste.  

Əv şəş manqe Almaniya Hermeskaylədə jidə. Emil Ağayev çı suteku bə koma eqıniyə, hələ çe əy mande ya marde sərost zıne bedəni. Demi çandminə odəme ıştəni bə Ozobicon vığande tarsiku sutneydə. Jıqo biaburçiəti hiç qılə dınyo keşvərədə ni. Şımə diə bıkənən ki, tolışon jıqo kujə dəvləti dılədə çoknəy jidən. Xıdo ıştən bə çəmə koməqi bırəso!

TolıshMedia

Comments