Masali rayoni viron kardə Rafil Huseynov

Masali rayoni ımrujnə rujədə vironə kardəkəsi nomi Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə həməkəs zınedə. Çı pesoxtə keşvəri prezidentikuş qətə detobə vitse prezidenti dey omə bə jinə fayədə həşə respublika məmuron. Mande çiç bıkəy ki, bı keşvərədə har çi pul tazisə vardə. Çoknəy bəvoten “ Sıpə bıbi, pulı bıbu”. Isətən diəkənən ım Rafil Huseynov nomədə kuj bə masalıjon iyən bə Masali sə çı qulon vardə.

Rayonədə har qılə vəzifə de pyliey, har qılə vırəən ıştə molyət, ıştə çoknəy bəvoten ğıymətış heste. Bələdiyə yolon 5 həzo manat bəpe bıdən, qirəm əvon ıştə vırədə mandeşon pidə. Diyonədə qirəm bə icra nımoyondə vırə nuə odəm doy lazimebu, har di ıştə erjış heste. Məsələm, Masali Bədəloni diy icra yol bı nezonədə bə co vırə noəşone , çe əy vırədə noə bıə Hacırza nomədə odəmiku 10 həzo manat səşe. Bədəloni navkonəni isra numayəndə bə Masal – Lankon səçınəti mərənqo sərdoəti vırə noə bıə, çe əyku 30 həzo manat rışvə səşe ım Rafil Huseynovi.

Rafil Huseynov dey Əğılə Boğçonku həx səydə. Har diədə qirəm əğılə boğçə hestebu, bəpe əvon həx bıdən. Əvonən bo boğçə omə ovdonon havate tovədə mandən.

Jəqonəyən Masalli rayoni kuçon bərbod holədən, jıqo bızın iyo har ruj tanqon davardən. Nə ro heste, nə bərə – bəndər. Xıdo ıştən bə Masali əjiyon havari bırəso!

Masal.

Sərdor Bunyadov.

Comments