Arif Hacılı Səlyonədə çiç kardə?

Pantırkə partiya sərdor Arif Hacılı bə Səlyon omə. Əv Səlyonədə de pantırkə parrtiya Səlyoni xonə nımoyondon vindemonış kardə. Peş Arif Hacılı kardə vindemoni de əy vindemon kardə odəmonədə i çıpırışon bə polisi xonəşon bardə. Bı barədə hejo pantırkə Musavati Partiya Mərənqo Roti rımuzış doə. Polisi Xonədə oqətəkəsonədə Valeh Humməti zoə, Nizami Osmanizoə, iyən Mirzağa Axundov nomədə odəmon nom heste.

Im odəmon Səlyoni rayoni Musavati Partiya Xonə yolon, sərdoron, nimsərdoronin. Nav Səlyoni Arif Hacılı ruji bə nav Tolışstoni Həmoşəru ( Cəlilabad) nomədə rayonədə de Mısovoti Partiya Xonə əhəşon vindemonış dəvoniyəşe. Hejo əyoən Polisi Xonə bə vindemoni poəjənətiş kardə. Sıxan ni, əmə jıqo kardə poəjənətiyon çok ğəbul kardənimon. Mande, oxo ım pantırkə Musavati tolışə zəminədə çe koş heste? Iştənən ım Arif Hacıyev binim çı pantırkə Musavati partiya sərdore, oxo əv ıştən millətış avare .

Bo çiçi əv bə ıştə tırk votedə, Ozibiconədə pantırkəti pevılo kardə? Ozobiconi polisoinən bo qıləy vonə bandin ki, çe əvon vəy pebıron, bə əvon poəjənəti bıkən. Oxo odəm mandə hədəyon çe jıqo manqurton dastədə. Imon nə bənəy odəmi odəmin, nəən bənəy milləti millət, avar bəkey Hacılı bəkey. Xıdo bə əvon pand bıdo!

Səlyon – Boku.

Sərdor Bunyadov.

Comments