Boku dovlətədə səhiyyə sistemi vəziyyət

Boku dovləti rəsmiyon daima məmləkəti iğtisadi-ictimai jimonədə hiç gıləy problemi nıbe iddio kardedən. Səhiyyə sistemiən dınyo standarton səviyyədə be votedən. Əmma realə vəziyyət hiçən bə hokuməti rəsmiyon kardə tarifi mıvofiğ omedəni.

Bı rujonədə AİŞ Dovlətə Departamenti bo ıştə bə Ozobicon səfər karde niyyətədə bıə şəhrvandon gıləy xəbərdarnomə tərtib kardəşe. Əyo bə ım şəhrıvandon çəşnavi dodə ki, Ozobiconədə səhiyyə sistem problemin iyən ğeyri-peşəkor be gorə imkoni daxilədə çıvrey tibb sistemi xidmətiku istifodə nıkon. Departament məsləhət zınedə ki, Amerikaku omeədə deştə lozim bıə dəvocaton pegəton, çunki ə dəvocaton ki, Azərbaycani aptekonədə həvatedən, çəvon tərkib iyən doza bə çəvon marka mıvofiğ bedəni, yəni soxtə bedə. Bokuədə təciliə tibbi koməki səviyyən xəyli sarue, ğeyr-əz pirimitivə tibbi problemon, əv co koməgəti karde holədə bedəni.

AİŞ ım idorə həmən bəştə şəhrıvandon məsləhət zınedə ki, Boku dovlətədə silə noxəşi intişar karde səbəbiku bəştə lazımi peyvəndə darzəni bıdon je, iyən ıştəni sığorta bıkon.

Meydan TV Boku aptekonədə psixotrop pereparaton beicozə iyən beresept həvate barədə nıvıştəşbe. Boku Şəhər Prokuratura iyən Sər Polisə İdorə bahəm məlumot pevılo kardəşone ki, şəhəri aptekon muntəzəm monitoring kardedən, çımi nəticədə “Bizim aptek” nominə muəssisə soyb Tural Abiyev psixotrop həbi ğeyri-ğanuni həvate səbəbiku dəstgir kardəşone.

Əmma Respublika səhiyyə sistemədə nırəsəyon de ımi orəxedəni. Vəkil Aslan İsmayıloviən Respublika Milli Onkologiya Mərkəzədə rışvəxorəti iyən ıştənbəsəti həxədə bə ictimaiyyəti gıləy video mırociət vığandəşbe. Respublika səhiyyə sistemi nırəsəyon barədə KİV-ədən çand sorone ki, tənğidi fikron vırə hestışone. Əmma hokumət bımon hiç gıləy əncon kəşe zınedəni. Isət vəziyyət bə gıləy səviyyə rəsə ki, xariciə dovləton bəştə şəhrıvandon çəşnavi dodən ki, bə Ozobicon omeədə ıştə səhhəti hodi bıkon iyən ehtiyotə tədbiron bıvindon .

Comments