Ozobicon bo çiçi mote?

Çoknəy zındəmon Amerika Konqressmemon dı ruj çımi bə nav Osmani Tırkiyə çoknəy ıştə şəhərvandon erməniyon qenosid karde faktış nomjə kardışe. Bəvoteyon ha iyo çiç heste ki? Xosə tolışon heco sərkoən bımədəy ki, Tırkiyə bı  koy jəqoən norohət ni, ənəndə Ozobiconi əjiyon norohətin. Oxo odəm çe əvonku parsedə, Tırkiyə dard bo şımə mandə? Şımə oxo ıştə dardi bo çiçi bardəniyon? Tırkiyə bəke, Ozobicon bəke?

Əmənən ıştə tono bə ıştə tolışə milləti jıqo votedəmon: Amerika konqressi erməniyon qenosidi nomjə karde bə çe əmə xəlği bə xosiyən Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə jiyə bə həmə avtaxtonə- bınəyniyə xəlğon vey yolə foydəş heste. Bə dınyo bərmalə bey ki, dı tırkon hiç qılə xəlğ, de hiç qılə millət bə ico jiey əzınin, qirəm əv millət asimilasiya nıbu, çe əvon dılədə ov nıbu bəyo perəxe ni.

Soyəş jıqoy ki, ya bəpe asimilasiya bıbu çe əvon jiə həndəvərədə jiyə millət yaən bəpe əvon əv milləti tuməbır bıkən. Çoknəy binim əvon 1915 – nə sori Osmani Tırkiyədə de erməniyon kardışone i milyon nimisə vey ermənişon qır karde, ım millətışon tuməbır karde. Əve əmə tolışon bəpe dınyo həmə keşvəron erməni tuməbırəti nomjə karde havari bəpe bıkəşo, çoknəy çe tolışi navəjənon bı nomjə karde holi de vey yolə dılxoşəti diə kardən.

Xosə tolışon Xərəboği erməniyon rostə dast bə tolışon sə. Əmə hələ bəpe erməniyonku ve çiyon omutəmon. Qirəm əmə bənəy qılə milləti çı dınyo dimisə qin beyımon pidəmon nibu, bəvədə bəpe bənəy erməniyon hımıcım bıkəmon! Xıdo əmonətədə!

TolıshMedia

Comments