Deputati iminə bəjən sərostə sıxanış karde

Ozobiconi Milli Məclisi depuatat Araz Əlizodə de İçtimai  telekanali  3- D formatədə  bardə tasıbədə bə Dadaş Dadaşlinski Dadaşovi milləti barədə doə parsi jıqoş cəvob doəşe : “Əmə tırk nimon, əmə arimon. Tırkon monqoloidə zardədimin, əmə ısət boy ironıjomon sipiyə dimimon”. Deputati ım votə sərostə sıxani Ozobiconədə jiə pantırkon peştış arıştə.

Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə sərostə sıxan hiç kəynə bə ro şedəni. Imi bı pesoxtə keşvərədə jiə odəmon həmə votedən. Azən hejo  nimə əsrisə vey jimon kardə ıştə bı bədbəxtə jiyədə ım holım vində. Mande həni jıqoən ney. Im merd deputate, ıştənən səvodinə odəme, ıştə sıxanış votə. Imon əməni de zu tırk karde pidəşone.

Bı barədə Araz Əlizadə dədədə i nənədə co yolə bıvə Zərduşt Əlizadə ziyodə kardəşe. Əy ıştə sıxanədə əvışən ziyodə kardəşe ki, çe əvon yolon İroni Nəminiku bə Boku omən. Jıqo beşedə əvon tolışin, mande ıştə tolış bey tarsiku bebuli kardənin.

Demiyən jıqo Araz Əlizadə kardə ım sıxani bə vey çiyonış titə noy. Əy həmən bə Nuri Paşa Bokuədə kardə canqişən bərmalətiş vardə. De Araz Əlizadə votəy: Nuru Paşa bə mıjdi de ıştə ləşkəri Bokuədə canqış kardə, çəyo kisibış kardə beşə şə. Həni əy bo əmə dılış sutə ni. Binim çoknəy ısət bənəy Mirmahmud Fəttayevi hərzon Nuru Paşa bo əmə bənəy qəhrəmani pehandən. Xıdo bəy pand bıdo!

Lankon – Boku.

Sərdor Bunyadov.

Comments