Odəmon bə zinhor vardə icra yol

Namiq  Zeynalov ponə sori fevralə manqədə  Cəlilabadi (Həmoşəru) rayoni icra yol noə bıə. Qirəm vir səğandoş ponəku bə ımsornə Cəlilabadədə nə bo rayoni ya bo rayoni əjiyon qılə foydəninə ko karde əvındıniş. Çe ımi vəynə rayoni tikəyən vironə bey, əjiyon çe əyku çanəndə norozi mande bəvindemon. Navko Dəvləti Əmlaki Komitədə Reysteri Dastqoysə nimsərdor ko kardə Namiq Zeynalovi Cəlilabadış bı isori dılədə bə zinhorış vardə.

Navko Əmlak Komitədə ko kardə Namiq Zeynalov çe komitə har qılə çəmi zıneyro bə rayoni icra yoliəti ovaştə rujiku ənəndə kardedə çe komitəku omə pulon bə xırit doydə. Həni bəy nə Cəlilabad lazime nəən çe Cəlilabadi əjiyon. Bı kujon şımə jıqo zınedon dəvləti sunon ğoym karde lazime? Qirəm jıqo qılə çi əvon piyəşnbəy karde, ısət əjiyon ve penə fayədə jidəbin. Mande oxo bənəy Namiq Zeynalovi kujon iqlə çi zınedən, çoknəy pul qırdə karde- vəssalam- şuştəmom. Oxo çı kujon xunədə dəvlətmədorəti uləm ni.

Çı ımon ənkon çoknəy bıən, ımonən çe əvon ənuzonin ki, hejo çe əvonsə i poplinkə bə jınton bəben.Çoknəy binim vindəmon.Imon iqlə bo pəs ça doy çokin. Isətən omən beşən bə taxt de əjiyonən bənəy pəsi rəvidən. Jıqo zınedən odəmonən bənəy pəsi bə ro doy bəbe. Hələynə odəmon tov vardedən. Vay bəvədə bəbe, ocımış bomen. İkərən bəvindemon Namiq Zeynalov iyən çe əy kujə tobyə lınqon ostmonədən.

TolishMedia

Comments