Səlyonədə ımsor veyə pambə bəbe

Xıdo rozi İlham Əliyev de ıştə kujə tobyə Ozobiconədə jiyə xəlğon qırd nəsım karde roədə ıştə koy sərisof bardedə. Im kujon binim ısət çe əvon sədə ım beməxə İlham Əliyev nıştə iqlə odəmon koroği jintono haşte çəmi çok zınedən. Mande bə əjiyon qılə foydə doy çe əvon ko ni. Bə əvon məvuji lazime ki, əjiyon çok bıjiyon, çəyoən demokratiyaşon bıpişone? Ney əvon ve çok zınedən ki, siyə luzi çe vəşyənə luzi xəbəş əbıni. Əve əjiyon vəşi haşte lazime, bıdə çe əvon bo qəp jəy məğərışon nıbu. Əjiyon bəpe har ruj ıştə cılməy nuni çe konco iyən de kom roy pəydo karde roədə hımıcım bıkən. Bıdə çe əvon bo co çiyon dumot karde vaxtışon nıbu…..

Ha, əve Tolışstoni daştə zəmin Səlyonədə ımsor bo əliyevon bıdcə pur kardeyro xəyli zəminədə pambəşon kaştə. Parsedəmon: ım pambə bə səlyonıjə əjiyon çe foydə bədoy. Bə çe əmə parsi jıqoşon cəvob doy. Çı pambə kaşte holi iqlə bə Əliyevon tobyə foydəş heste. Boku natə çolonədə nat rujbəruj pedəyedə. Əve ımon dılışone ısət odəmon bənəy nokə oko bıdən, çe əvon kaştə pambə bə cıri molyət çe əvonku bıstənon bə dınyo keşvəron bığandon, ıştə cifon de həromə pulon pur bıkən. Imon jəqonəyən, pemijiyən bə hərome. Mande iyo ijən koroğ kəşə xonəxo səlyoni əjiyonin. İlham de ıştə xıyzoni kefədə, səlyonıjon noxəşiku səkərotədə qınyən lefədə.

Jıqo – jıqo koon.

Lankon – Səlyon.

Sərdor Bunyadov.

 

Comments