İğtisodiyyati Vəzorəti tojə sərdari de “nısoə iğtisodiyyati” mıborizə barde “pidəşe”

Bə “ParsToday” informasiyə agentəti tolışə baxşi məlumoton əsosi, dəvardə rujonədə Prezident Əliyevi Mikayıl Cabbarovış iğtisadiyyati vəzir təyin karde. Çimi bə nav Cabbarovi 2 sor bə Vergi vəzorəti sərdarəti kardəşe. Prezidenti ıştə fərmanədə həmən Vergi vəzorət bə İstisadiyyat vəzorəti ilhağ kardışe.

Mikayıl Cabbarovi ıştə bə Az.TV doə musahibədə votəşe ki, orəxnə 10 mangədə muəssison çe “nısoə iğtisadiyyat”iku bə legal vəziyyət ovaşte muşahidə bedə. Çey rəhbərəti kardə vəzorət çimi bə peşən ım tendensiya zumand karde roədə ko bəkarde. Ey ımən ğeyd kardəşe ki, iğtisadiyyatədə antiinhisar sahədən problemon hestin. İğtisadiyyati normal inkişaf karde roədə azad rəğabəti təmin karde muhummə əhəmiyyət hestışe. Bımi ro antiinhisarə orğani fəaliyyəti zumand, devləti səviyyədə rəğabəti həxədə ğanun ğəbul karde vacibe.

İğtisadşunas Gubad İbadoğlu isə ğeyd kardedə ki, 2019-minə sori devlətə budcə nırəsəy bə ponə sori nisbətədə 9 kərə, vəhədənə sori isə budcədə nırəsəy bə ımsori nisbətədə 12  kərə vey bəbe. Budçə nırəsəy jıgo de kosmik surəti ziyod bıe iğtisadiyyati de kolhındə metodon idarə bıe, “nısoə iğtisadiyyati” və korrupsiya hələən tiğon karde nişon dodə. İbadoğlu həmən ğeyd kardəşe ki, 2020-minə sori budcə 57% bə natə sektori hisob pur bəbe. Vəhədənə sori budcə vəsaiti 21% bə zorə strukturon, 18% bə inşaati, 1% bə ətrof muhiti muhafizə, cəmi 0,7% isə bə elmi xarc karde nəzərədə gətə bedə.

İğtisadi Resurson Tədğiğatə Mərkəzi sədr Ruslan Atakişiyevi bo “Sputnik Azərbaycan”-i gəp jəşe ki, ımsornə yanvarə mangədə Vergion vəzorəti elan kardışe ki, çey əsasə məğsəd məmləkətədə “nısoə iğtisadiyyati” həcmi bə kam kardeye. Əmo tosə ısət, məsələn, Dərnəgulədə mağazaon, Sədərək bə Binə ticarətə mərkəzon hələən bə vergi tam cəlb kardə bıə nin. Atakişiyevi ımən əlavə kardəşe ki, 2020-minə sori yanvari 1-ku bə Vergi məcəllə tojə əvəzon bə ğıvvə nıştə bə peş, jıgo “nıso”ədə mandə muəssison nəhayət bə vergi cəlb bəben, ımən budcə nırəsəy gaspu çe miyono barde bızıno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *