Çuki barədə tolışə əfsonə

Qılə divojə zəminəkaşti dı qılə qədə zoəş hestbe, qıləyni nom İsa, çə qıləyni nom Musa be. Çı zoon ko, əkaşti kəfşəno omə bəpeşt zəminəromə neqoon çovniey be. Əkaşt ve bədsuluk be, bə har qədə ko hırdənon izo-cəzo əkəy,  əvonən çı əyku bənəy otəşi ətarsin, hıəyvonon qırd ğalinə aləfinə kəfşənədə əçovnin. Ruji  çe rujon baləliyon hani bardışe, aləf çardə vırədə neqoonışon  dızdışone. Hırdənon oğo bin, bo həyvonon ve nəvəyn, nızınəşone pəydo karde.

Çe ıştə pıə ğeyziku tarsə boliyon bə kə şey ciqə kardənıbin, diə məkə ki,  şəv darışiyəbe. Şanqonə nomoji vaxt oməy, zoon ruədə ıştə çəş-dimi, lınqonışon şışte, dast-nomojışon qəte, ıştə nomojışon vote. Nomoji bəpeşt əvon de telə çəşə arsi bəme-bəme bə Xıdo lovə kardışoneki,  qin bıə həyvonon  vişon, kəfşənon, kəon səpe pəre-pəre rohət paiz kardero  əvoni bə pərinə pərəndə peqordono. Xıdo çe əvon dıvoş məsəy, əvonış bə qiti çuk peqordonişe. Əvon hələən pəredən, qin bıə cəvonəon paiz kardedən. Rukə boə bəme-bəme parsedə: “İsa, pəydo karde?” Əvən de bunqi(qəm) votedə: “Ne, Ne!”- Çok- Çok.

Rusi zıvonədə qırdəkə: Teymurbəy Bayraməlibəyov

Peyəqordon: Diana Montgomeri

Comments