Vərqədızədə ğəziyə – Hoştə cıvonon yəndı tono dəkandə bin

Bı rujonədə Vərqədızədə ( Yardımlu) qılə ğəziyə odəmonış bə çon – çon vardəşe.  Vərqədızi əji Huseynov Azər Huseynəğə zoə dırozədumo dəkəşə noxəşiku mardə, de çe əy kardə vəsiyəti əvışon penc sor çımi bə nav mardə kinə tono dəkandəşone.

Demiyən jıqo, i həzo nəvsa həştopencminə sori çe moəmo bıə Azər Huseynovi pəvəndi rayoni Ostonəkəran di əji Əskərzadə Qulər Barati kinə 2014 – nə sori dıli noxəşiku ıştə dınyoş ovaxtə. Demi anqıl Azər dıltanqətiku qonə noxəşiş pəydo kardəşe. Çe şışədə pandom pəydo bıə. Əy ıştə şışış xəyli bə xəşi bekarde roədə parizış oqətə. Mande çe əy jimon peroxney bıəni, əy ıştə dınyoş ovaxtə. Noyabıra manqi 10 – də bəpe  ıştə 34 sornəni sorəqardışi dəvonbiyəşbəy.

Azər bo ıştə movardəruji kamişi mandə aspardəşe. Əvışon rayono bə Quləri dəkandə tıbəsoşon vardə, de çe əy piəy əvışon əyoşon dakandəşone.  Azəri pıə – moə ve həıkəm mandən ki, əv peş Quləri marde co kinə bıstəno. Mande Azər bə çe əvon sıxani pemandəni, ıştə piə kinə dardiku noxəş qıniyə mardə. Xıdo rəhmət bıko!

Vərqədız – Ostonəkəron.

Sərdor Bunyadov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *