Pustinkəşi əfsonə

Pustinkəş navko ve reçinə pərəndə bıə. Çe əy çoknəy pustinkəş bey ğəziyəş heste. Ruji çe rujon mor, vo, ov iyən həşi çe İsa Məsihi tono  bo əjo dəğande oməyn. Iştə jimoni saxteyətiku şikat kardə mori votışe: “Xıdo bə morəçəçuli, kəse, bəbəzoxlə (vəzəxi), de bə xunkorə timsahiyən lınqış doə, mınış be lınq oqətəşe.  De zəmini  fırse-fırse ve koroğ kəşedəm,  ım bəmı hiç damedəni, əve bətı lovə kardedəm, bə Xıdo əjo dəğand, bəmı lınq bıdə, azən poye bızınom”.

Vo zuzəy, ahış kəşe, votışe: “ Az hejo həşeku, iyo-əyo ıştəni ekuku çe dasto şedəm, i ləz omandem ni, həni zum mandəni, bə Xıdo əjo dəğand, bəmı ray bıdə, həni nıqınom”.

Ovi, de şır-şıri votışe: “az kələntərə bandon arəku, dıjdə ruyon dıləku şuredəm, ovəyzi rost bey vaxti kəon vırtı-vılo kardəm, bə çımı nav çiç beşedəbu de ıştə bardəm. İ ləz omandero qirəvəm ni. Əve əjom heste, Xıdo bomoro qılə vırə co bıkə, az damədə əyo bımandom, omandom, rohət bıjiyom”.

Çəyo həşi damə be: “Az bə kainati sə qardeku oqıniyəm, əve bə ıştə muqəddəsə poə bınon eqınidəm, bə Xıdo əjo dəğand, bomoro vırə co bıkə, əyo aşiş bımandom”

Xəyəmandə peyğombəri bə əvon həməy de səbri quşış doy, çəyo votışe: “Isət çıyo qılə reçinə pərəndə bəpəre, az əy  obəqətem, çe əyku bəparsem. Qirəm əv rozi bey, şımə votəyon bə Xıdo bərosnem, ne, bə həşə jəşe, bəvədə şımə ijən bənəy navkonəni bəjiyon”. Şikatəkəon rozi bin. Əvon  peştıpurəti kardəbin ki, pərəndəən çe əvon votəy bəvote. Pərəndə ısətboy çə əvon şikati məsəcəğın bə peyğombəri poəbın eqıniy, lovəş karde ki, çe əvon daspardəy bə həşə bıjəno, bə Xıdo nırosno: “ Mor, lınq nıbe-nıbe, de ıştə ğırbəğəti iyən ağu bə odəmon, həyvonon iyən bə pərəndəon  dıl  zızd dənoydə,həmən  çandədə odəmi bə dınyo vığandə. Çe əy lınqış be, çoknəy bəbe? Bovə bıkə ki, bəvədə dınyo dimisə i qıləyən conin əmandıni”.

“Vo bəpe həvo sardon kardero, əkaşton ıştə horə şartuki iyən qandımi peşandero,  qəştivonon de ıştə qəştiyon dıyoədə sınov hardero damədə bıqıno”.

“Qirəm ov i vırədə bımando, nışuriyo, ovə osyoon ko əkənin, odəmon qandım hore əzınin, tukon, boğon iyən bə co kaşteqılon doştey (ov doy) əzınin”.

“Həşi bəpe bə kainati sə damədə bıqardo, əv bə çe əmə dınyo ruşnə doydə, i qılə bə odəmon ne, bə həyvononən, bejənəonən jimon doydə. Qirəm əv nıqardo, Zəmini i tonədə hejo ruj, ə qılə tonədə hejo şəv bəbe”.

“Mılxəs, qiraminə peyğəmbər, tı çe ımon əjo (şikati) bə həşə bıjən, nekini təbiət iyən coninon ve koroğ bəkəşen”.

Imi məsə əjodəğandon ğəssəmışon harde ki, çı pərəndəku ıştə ğısosi bıstənon. Mori bə ıştə sıxanış doy ki, əıy bıjəno, çe əy tumi pesındıno. Ovi-pərəndə ov peşomeədə əy tosniey, vo- bə qemıj oqarde, pərəndə bə həvo ros karde, çəyo bə zəmin ekuey, həşi de ıştə otəşinə cırtə(dətıvi) əy sute, bə mutə oqordoniey  ğəssəmış harde.

Pərəndə ım bəy doə tarsonış məsəşe, ğo be, ıştə şinə tirinqəş hande, bə İsa Məsihi lovəş karde ki, əy noğo bıdə.

“Qirəm tı jiyey pidəbu, bəpo həni pərəndə nıbuş”,- peyğəmbəri bə əy votışe. “Pidə, az tıni bə qılə pərinə, mande aybəjorə həyvoni peqordonom ki, mori, ovi, vo iyən həşi koroğiku perəxe bızınoş”.

“Əjo dəğandəm, lovə kardəm, qiraminə peyğəmbər, mıni bə çiçi peqordonidəş, peqordon, i qılə az ıştə jimoni jiyey bızınom. Az jiey pidəme, de koroği marde ne”, viyəvonə pərəndə votışe.

İsa Məsihi  çı pərəndə ray sə bəpeşt əvış bə pustinkəşi peqordonişe, binim ıştə təşi de ıştə ıştən sinəku diyə şıti okuştedə. Pustinkəş, çoknəy, peyğəmbəri boəy roş noy, ıştə lonə kəy kumədə ejedə, binim əyo mor petıriy zındəni, bə ruj həşi tarsiku ıştə lonədə niyon bedə, lonəku de şəvi, aşişə həvoədə, vo nıqınyədəy  beşedə.

Rusi zıvonədə qırdəəkə: Teymurbəy Bayraməlibəyov

Peyəqordon: Diana Montgomeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *