Tolışstonədə buməlarzə qıniyə

Im davardə şə Tolışstoni har vırədə buməlarzə qınyə. Şamqo saat 02:48 (bo se həşt ləz mandə)- də buməlarzə zəminış qırd ğoyşəş oşandə. Hələynə dioədə ya şəhəronədə kom təlafəti bey barədə rımuzon nin. Mande bə əmə rəsə xəbəku buməlarzə qırd zumand qıniyə vırə Lankon, Ostoro iyən Masal bıə. Buməlarzə  kəon zumand oşandeku vey hıtəkəson oğo bıən. Odəmon bə tars dəşən.

Sıxan ni çe əmə zəminon seysmik vıronin, mande Xıdo nıkə təlafat bıbu, çunçıku ım kujə hukmət çımədən bo ıştə foydə oko bədoy. Isət de buməlarzə koy anqıl Fevqəladə Koy Vəzirəti Xıdo bızın çanəndə pulxorəti bakay. Im kujon dey odəmon bədbəxtətikuən bo ıştə xoşbəxtəti foydə peqətedən. Çoknəy binim siyahi qəte dastqoədə ımon çanəndə pulonışon nıvışte hardışone, hejo bı buməlarzə koədən jəqo bakan.

Xıdo zınəy çoke. Odəmon çe hayədə ım kujon ıştə puli heve karde hayədə.

Xıdo ıştən bə tolışi koməq bıko.

Lankon – Masal

Sərdor Bunyadov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *