Masaladə mıjdi ıştə həmkorış kışte

Masalədə bə rujəmıjdı ko kardə mıjdion aradə ko kardə vırədə noroziyəti eqıniyə, çe ımi səkıştən de mardi bəsə qıniyə. Ğəziyə Masali rayoni Şərəfə nomədə diədə qıniyə.Masali Bırədiqo nomədə qəsəbə əji Rafiq Quləliyev əy mıjdi qətə kədə de ıştə koy həmro aradə  qəvətasıbışon kardə. Qəvətasıb bə mıştə davü peqardə.

Dave damədə taspə Rafiq Quləliyevi çəxoş bekardə  bə Ukraniya şəhərvənd holiədə Şərəfədə jiyə i həzo nəvsa haftodıminə sori çe moəmo bıə Bəhruz Əlihəydəri zoə Quliyevı luziş benc – şəş bəjən ejənəşe. Peş çe əy luzi hıl – hıl karde çe əy səşən bənəy moli sə obıriyəşe. Jıqo holədə Bəhruz Quliyev mardə. De koy anqıl Masali Polisi Xonə cinoyəti koş rost kardəşe. Bə əmə rəsə xəbəku, ım ğəziyə de namusi sıxani anqıle. Qıno Bəhruz Quliyeviku bıə.

Masal  – Şərəfə

Sərdor Bunyadov

Comments