Səlyonədə 63 sornəni jen ğoji jəşe

De çe əmə Tolışstoni əlehdə muxbiri doə xəbə , ım ğəziyə Səlyoni Kurqaraqaşlı diədə səş qətə.  Çı di əji i həzo nəvsa pencoşəşminə sori çe moəmo bıə Əskərova Narxanım Adıboyuki kinə şanqobəsə ıştə kəy vədə çimənədə oqətə pəson bə çe əvon qoçə dənə vırədə çe pəson dılədə ğoçi bəyış hurəcış kardə. Ğoçi bə ıştə xıvandi de ıştə şoxinə səy çand qılə tonəş jəşe.

Çe ımi hocubətədə Əskərova Narxanımi ve qonə zəfəş səşe. Holiədə Əskərova Narxanım Səlyoni Rayoni Mərənqo Noxəşxonə travmataloqiya xonədə vırəbəvırə kardə bıə. Çe əy xəşiəti hol ve qone. Ğoç bıbi jıqo bə ıştə aləf doə xıvandi zəfə bırosni. Məvuji həni əyom zəyom bedə. Odəmon ğıryət hıtedə, həyvonon dılışone əvoni bə ğıryət buən. Çok əbi ki, ım ğoçi qıləy merd xəyləğış jıqo jəşbəy, həni ım viyəvonə piəjenə Narxanım ney. Xıdo bəy şifo bıdo!

TolishMedia

Comments