Səydəmir Məmmədov bə bandotdel bardə bıə

Tolışi sipirişə merd, Səydəmir Məmmədov Bokuədə bə bandotdel bardəşone. Səydəmir Məmmədovi barədə hiç qılə rımuz zıne bedəni. Ko bımədəy ki, Sıəydəmir Məmmədov tolışi roədə dastpoçəninə merde, sərisofə tolış, ğıryətmandə merde. Çand ruje çe əy tono hiç qılə rımuz zıne bedəni. Bokuədə fironəti kardə əliyevon rejim həni fitot kardə. Imon ısət odəmon çe əvin kəyku dızdidən bardən bə bandotdel.

Jıqo bızın ım Boku bandotdel nəzırə çuləy, əyo bəpe har qılə ıştə vanqi bekardə odəmi bobən, bə əvon tars – larz boon, çəyoən əvoni ıştə çəşənəvo jintono oqəton. Im çe curə dəvləte, ım çe curə hukuməte, oxo çe curə dəvlətmədorətiey? Xıdo ımoni bıbırno, binim çoknəy bırniyəşe jıqo. Imon de jıqo poyemoni detobə kom vırə bəşen bebəşen? Səydəmir Məmmədov qıləy soyə merd, qılə tarixəvonə alime. Oxo əv bı hukuməti çe bevəci ya poəjənəti karde bəzıney?

Qirəm əy ıştə tolış beyış vote, demiyən ım Ozobicon nomədə keşvər vırtı – vılo bəbe? Xok bə şımə sə, bə şımə pesoxtə keşvəriən sə. Xıdo şımənış qij kardə, ıştəyon xəbə ni!

TolishMedia

Comments