Çe əmə nuə sori çəşiruşini !

Xosə tolışon, şinə çe əmə xəlğ, Xıdo şımə nuə 2020 – nə sori bud bıko, çəşonon ruşin ! Davardə 2019 – nə sori bə əmə ve çiyonış doy.

Çe əmə xəlği Ermənistoni paytaxt Yerevanədə mayə manqi orəxədə seminə Tolışşunosəti konfransış dəvonişe. Hejo ponə sori dekabırə manqi 5- 6 – də Kaspi həndəvəri xəlğon kaşiyon barədə onə konferensiya dəvoniyə bey.

Sovı bımonən Moskvadə həşə Rusiya Tolışon Diaspora çand qılə  molyətinə dastqo dəvoniyəşone. Həmən Tolışon Rusiya co diyoronədə bənəy Yekaterinburqi, Kemerovo iyən co vıron həşə dastpoçəninə tolışə ğıryətmandə fərzəndon de ıştə onə tolışə onemon bə miyon beşin. Imon həmə ponə sori çe əmə xəlği bə ıştə dast vardəyonin.

Xıdo rozi çe əmə jıqo ovandon 2020 – nə sori sa bəjən vey bəbe. Əmə bəpe ıştə ovandon heve bıkəmon. Çe əmə vədə mandə har qılə kaşiyon olığneyro har curə zirəkə, fərasatinə fərzəndonımon heste. Əve bı roədə ve ko karde, onımandə ko karde çe əmə ovandi sərkoy. Xıdo şımə navədə omə 2020 – nə sori bud bıko, çəşonon ruşin bıbo xosə çe əmə millət. Xıdo əmonətədə bımandənən!

TolishMedia

Kommentarion

Şımə rayi bınıvıştən

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to TOP