Prezident Ələkrəm Hummətov: əmə sulhpərvərə xəlğimon, əmmo eyni zəmonədə cang karde kuən tarsedənimon

TolishMedia informasiyə agentəti muxbir xəbə dodə ki, Hollandiyadə mıhocirətədə bıə Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikəy prezident polkovnik Ələkrəm Hummətovi bə “Ozodə Tolışıstoni Vindəsədo” eksklyuzivə mısohibəş doə. Im mısohibədə »