Masali rayoni veynə di kitobxonon

Masali rayoni veynə diyonədə ya kitobxonon rıjiən yaən əvon çoknəy bı şəkiləfdə vindon, bı holədən. Im şəkil Masali Ninəlovi di ktobxonə şəkile. Ozobiconi hukmət Tolışstoni zəminədə bə səvodi doə molyəte. Vistı iminə əsri qılə ovc kardə keşvəri di kitobxonə, mətbənən jıqoybən. Bımi votdən analoqış nıbə ovckardemon. Im vırə Ozobicone iyo xalğon jıqo koroöi jintonon. Ozobicon ımruj , avtaxtonə xəlğon toposid, etnosid, qenosid kardə zindone. Bı barədə bəçəmə sayt Tolışstonədə çəmə əlehdə muxbir Sərdor Bunyadovi nıvıştəşe.

Comments