Tırkiyədə erməni zıvonədə vindəsədo oj bey

Tırkiyədə erməni zıvonədə vindəsədo oj bey, Tolıstonədə bı barədə əsəlmay ni. Tolışstoni paytaxt Lankoni Səbarz Səydəmirovi bı barədə ıştə noroziətiş bəçəmə saytış nıvıştə. De əçəy votəy, hələ 2014- nə sori Lankonədə i dastə tolışi dastpoçəniyon bə “Cənub tv” vindəsədo ofis şəbin.  Bəvədə Cənub tv sərdor Qulbəniz Mayılova bəmənış jıqo vote :“ Az çanandə iyom , şımə zıvonədə hiç qılə bərnomə edaşteku sıxan şey əzıni , şımə kəynə ıştə qiyəkəvu bivindon, bəvədə ıştə zıvonədə bərnomə bəvindeyon”. Səbarz Səydəmirovi çəvon çı sıxani məsəbəpeşt çəyo ku- pəşimon diəro bey nıvıştə. De əçəy nıvıştəy: Erməniyon tuməbır kardə Tırkiyədə çəvon zıvonədə vindəsədo oj kardə bedə, oxo jıqo çi Tolışstonədə boçi kardə bedəni?!

Comments