Çı Ozobiconi gətıməvonə ləşğərədə tolışə sərbozışon kıştə

TolishMedia” informasiyə agentəti muxbir Ostoro şəhəriku xəbə dodə ki, Gorənboy rayoni hərbiə hissəon gıləyniədə Ozobiconi gətıməvonə ləşğərədə Tolışıstoni Ostoro rayoni Kakalos diy əji tolışə xəlği balə Rusim Raufi zoə Əhədov kıştə bə. Çımi həxədə kıştə bıə 18 sininə tolışə zoəy pıə-moə xəbə doəşone.

Məlume ki, Rusim Əhədov 2019-minə sori aprelə mangədə bo sərbozəti bə Ozobiconi gətıməvonə ləşğəri Goranboy rayoni Bərdə korpusi sədo kardə bıə be. Çı tolışə sərbozi xıdməti həmroon isror kardedən ki, çı mardəvə konflikti səbəb Əhədovi milliyət bə. Çı Rusim Əhədovi cisim əncəx iyulə mangi 8-ədə bə çəy xıyzoni doə bə.

Bə yod dəğandəmon ki, Boku rejimi tərəfo gətım kardə bıə Tolışıstoni sərbozon de zuy iyən məcburən Ozobiconi gətıməvonə ləşğərədə xıdmıt kardedən iyən ıştə milliyəti səbəbiku bə təzyıği iyən diskriminasiyə məruz mandedən.

Comments