Masali rayoni haft qılə di kaşiyon dılədə tasedən

Masali rayoni haft qılə di Qullitəpə, Tatyon, Əmirturbə, Yeni Zuvand, Yolacaq, Yuxarı Zuvand, Obalar nomədə dion həmə bə ico bə Qullitəpə icra nımoyondəti tabeyin. Im haft qılə bənəy Tolışstoni co diyon ksşiyin dılədə tasedən.Bı haft qılə diyon hiç qıləyniyədə nə ğaz vəşedə, nəən diədə qıləy sərisofə ro heste. Mande odəmonku navbənav çand vaxte bə çəvon di ğaz okorniey vonə pulonışon qırdə kardə.

Odəmon zımıstonədə ve bevəcə koroğon kəşedən. Tolışə bandon vişon həmə bıryə bıən. Həni vişonədə bo bırniey qılə toğə mandəni. Boku hukmət de tolışə zəmini, de çəy əjiyon divon qətedə. Masali rayoni İcra hukuməti bə əjiyonış de tobə 2019–nə sori çe əvon kəonədə ğazi həzohəlbət sute sıxanış doəşbe. İyo qırd bevəcə hol çe Tatyoni di kaşiey. Tatyon nomədə diədə 350 əji heste.

Bı di ro çe Tatyonə ru kutisə noə pardisə davardedə. Tatyoni pard ımruj–maşki rıjiey holədəy. Hiç çe hukməti eynisə omedəni ım pardi bə dərhəl buə. Əliyevi hukmət Avropada bo katolikon çe əvon kilson, çe Vatikani katakombon bə dərhəl vardə, mande bə ıştə əjiyon jıqo həzo koroğon dodə. Tolışon həni həmə bəsə dəşedən, çe əvon iqlə roşon heste, əvən çe əvon dəvlətmədorəti bərpo kardeye.

Bıji tolışi milləti səbəsojəti ruj!

Masal–Tatyon.

Sərdor Bunyadov.

Comments