Masalədə roy ğəziyədə 8 xonəxo mardə

Masalədə roy ğəziyə hucobətədə  mardə 8 xonəxon nomon bərmalə bıən. Masələdə roy ğəzo hocubətədə mardə mardə odəmon  nom – nışonon ımonin: Əlirza Atali zoə Tağıyev – 2002– nə sor, Əskər Yağubi zoə Rzayev – 1983 – nə sor, Hikmət Əskəri zoə Rzayev 2002 – nə sor, Azər Əskəri zoə Rzayev -2008–nə sor, Ayxan Natiqi zoə Rufullayev–2016– nə sor, Məmmədova Qultac Ələkbəri kinə – 1995– nə sor iyən Məmmədova  Elqun Ələkbəri zoə – 1997– nə sori çe moəmo bıə Ozobiconi şəhərvandonin .

Kamaz markaynə maşini de Mersedes  Vito markaynə avtomobili ğappəğap omey səkıştədə anəndə odəmon mardən. Im roy ğəziyə Ələt – Ostoro pıştəroy Masali rayoni  Huseynhacılı di həndəvərədə qıniyə. Bokuku bə Lik bo vəyədə həşero şə odəmon çe mikroavtobusi sərnışonon de Səlyoni rayoni əji Elvin Zeynalovi romə Kamazi rubəru omən. Sovı bı 8 xonəxo mardəkəson 2 xonəxoən Səlyoni noxəşxonədəy.  Mardə həşt xonəxoxonədə se xonəxo merd xəyləğ, dı xonəxo jen xəyləğ, se xonəxo miyonə məktəbi tələbonin. Xıdo əvoni rəhmət bıko!

Boku – Səlyon – Lik.

Bunyad Sərdorov.

Comments