Ozobiconi noxəşinon həmə bə İron şedən

Davardə soriku detobə ımrujnə ruji aşmardi ozbiconıjon 1 milyon dısa həzo aşmardədə noxəşin bə İroni noxəşxonon bo xəşi pəydo karde şən. Bı bardədə professor Adil Qeybulla jıqo votedə:

“Sərostədə İroni təbabət çe əməysə ve – ve penə fayədəy. Sovı bımiyən İronədə bo pezışkon iyən bo noxəşinon har curə dəsturon hestin, ım dəsturon bə əvon dast qətedən, çe əvon qərdəni kəşedən. Həmən İronədə bə Ozobiconi diə kardədəy har çi erjone. Əve çe əmə şəhərvandon bo xəşi pəydo kardeyro ıştə dimi İroni həvəndisə qətedəb. Di kardeyədəy 1 milyon dısa həzo odəm bo i sori ım vey penə fayədə bıə aşmarde. Əmə ımruj ıştə noxəşinon bənəy odəmi xəş karde zındənimon. De noxəşinon rəvimon, bohoçiyəti, befoydə əynunə dəmon iyən jıqo çanəndə çiyon çe əmə şəhərvandon çe əməku dılpeqətə kardə”.

Ozobiconi sərost bey mandə bə Xıdo. Bə əmə jıqo omeydə, ım pesoxtə keşvər hiç kəynə sərost əbıni. Xıdo ıştən bə odəmon haray bırəso!

Boku – Lankon – Tehron.

Sərdor Bunyadov.

Comments